Huisregels

Op deze pagina kunt u lezen wat onze huisregels zijn en kunt u lezen wat onze Privacyreglement inhoud

Ook kunt u lezen hoe wij met Algemene Aansprakelijkheid omgaan en wat onze Betalingsvoorwaarden zijn.

Regels

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf de volgende informatie geven.

Huisregels Fysiotherapie

 1. Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhinderd bent. Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere cliënt in te plannen. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 2. U wordt verzocht zelf een handdoek of badlaken mee te brengen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 3. Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij u in rekening gebracht.
 4. Wij werken zoveel mogelijk op tijd. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling. Als u langer moet wachten informeert u aan de balie of bij de andere aanwezige fysiotherapeuten.
 5. U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van behandeling te verkrijgen. Aan het einde van het behandeltraject wordt u via de mail uitgenodigd om een patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Tevens verzenden wij periodiek gegevens voor onderzoek naar Nivel zorgregistraties en voor dataverzameling voor Keurmerk Fysiotherapie. Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Indien u bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
 6. Schroom niet uw fysiotherapeut aan te spreken als u vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn.
 7. Wij vragen u wijzigingen van verzekering – en / of persoonsgegevens aan ons door te geven.
 8. Corpus begeleidt stagiaires fysiotherapie. Indien u niet wenst behandeld te worden door een stagiaire kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
 9. Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of onze klachtenfunctionaris Paulien Wildhagen. Uw klacht zal worden behandeld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 10. Indien u toch een klacht wil indienen, kunt u terecht op onze website https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient
 11. U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een privacyverklaring vastgelegd. De praktijk heeft op haar website een privacyverklaring gepubliceerd om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Algemene Aansprakelijkheid
Corpus is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. Tevens geldt dat de cliënt onderricht uitsluitend en alleen ontvangt voor eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van Corpus. Voor schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, zullen wij hen aansprakelijk stellen.

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling geschiedt contant / pin op de dag van de behandeling tenzij u een betalingsregeling hebt getroffen met uw fysiotherapeut. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt, in dat geval, binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

IBAN: NL96RABO121736334

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze, voor ons gebruikelijke, wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Direct contact opnemen

Wilt u uw hobby, sport of werk ook snel weer oppakken?
Neem dan nu contact met ons op en wij gaan samen met u aan de slag voor snel en efficiënt herstel.